Положення

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу

Схвалено педагогічною радою

(протокол №2 від 31.08.2021р.)

І. Загальні положення

1.1 Положення про академічну доброчесність Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради (далі - Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу школи.

1.2 Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», статуту школи, правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3 Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету школи.

1.4 Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків або осіб, які їх замінюють) та співробітників школи.

ІІ. Принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2 Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:

· Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результат власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднення творів мистецтва) інших авторів без зазначення автора.

· Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.

· Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.

· Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.

· Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).

· Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

· Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

· Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання направомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

· Необ’єктивне оцінювання – свідоме знищення або зниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

2.3 Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів: законності, професіоналізму, чесності, взаємоповаги, ввічливості, справедливості, прозорості, толерантності.

ІІІ. Забезпечення академічної доброчесності

Академічна доброчесність забезпечується:

3.1 Учасниками освітнього процесу шляхом:

· Дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

· Дотримання статуту школи та правил внутрішнього розпорядку;

· Дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

· Дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

· Збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази школи;

· Надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

· Культури зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;

· Запобігання корупції, хабарництву;

· Відповідальності за порушення академічної доброчесності.

3.2 Педагогічними працівниками шляхом:

· Дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

· Надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;

· Об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

· Якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків;

· Обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

· Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти;

· Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення;

· Не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян.

3.3 Здобувачами загальної середньої освіти шляхом:

· Поваги до педагогічних працівників;

· Присутності на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

· Самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного чи підсумкового контролю результатів навчання;

· На припустимості пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої академічної оцінки.

3.4 Батьками здобувачів загальної середньо освіти або особами, що їх заміняють шляхом:

· Виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей;

· Виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психологічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя;

· Формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство.

ІV. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності.

4.1 При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку

після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку школи.

4.2. Положення доводиться до батьківської громади, оприлюднюється на сайті школи.

4.3.Адміністрація школи:

· Забезпечують попередження порушень академічної доброчесності шляхом

практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з

педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок

(робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

· Використовують у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня,

на присвоєння педагогічного звання) та рекомендують вчителям сервіси безкоштовної

перевірки робіт на антиплагіат.

4.4 Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та

академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із

здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення

академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання

на джерела інформації, списування).

4.5 Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування

створюється Шкільна Комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі –

Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського

самоврядування класу.

4.6 Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання

форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього

компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої

діяльності здобувача.

V. Відповідальність за порушення академічної доброчесності.

5.1. Відмова у встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання.

5.2. Позбавлення раніше встановленої категорії.

5.3. Позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

5.4. Повторне проходження здобувачами освіти оцінювання чи не зарахування результатів

самостійних, контрольних робіт, іспитів, тощо.

5.5. У разі списування під час конкурсів, I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади робота

учасника анулюється. У разі повторних випадків учасник не допускається до участі в інших

конкурсах, олімпіадах.

VI. Комісія з питань академічної доброчесності.

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) – це незалежний орган, що діє у школі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісії входять представники Ради школи, учнівського самоврядування та

педагогічного колективу.

· Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

· Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.

· Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.

· За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

· Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

· Термін повноважень Комісії – 1 рік.

6.3. Комісія має такі повноваження:

· Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.

· Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.

· Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.

· Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.

· Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.

· Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.

6.4. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

6.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

6.6. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності - заступник) та секретар.

VII. Заключні положення

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність.

Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2. Положення про академічну доброчесність Дробишевської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради затверджується педагогічною радою школи

та вводиться в дію наказом директора.

7.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи.

Кiлькiсть переглядiв: 997

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.