СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Лиманської міської ради
на 2020/2024 роки

Схвалено педагогічною радою

(протокол №2 від 28.08.2020р.)

Місія школи: Створення освітнього середовища, що дозволить забезпечити розвиток та виховання учня, здатного впливати на свою особистісну освітню траєкторію.

Стратегічна мета: Розвиток та формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності конкуретноспроможної і самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегічні напрямки розвитку школи:

• Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення.

• Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.

• Розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти.

• Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення.

• Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів.

• Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

• Прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

• Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.

• Створення сучасної матеріально-технічної бази

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

- Конституції України; - Законів України:

"Про освіту”; "Про загальну середню освіту” ; "Про Національну програму інформатизації” ; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону дитинства” ; - Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини; реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі; створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;

- необхідної матеріально-технічної бази; забезпечення:

- стабільного функціонування навчального закладу;

- розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

- суттєвого зростання якості освіти;

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років включає в себе:

1. Освітню та виховну складову.

2. Методичну складову.

3. Виховну складову.

4. Психолого-педагогічний аспект

5. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

6. Матеріально-технічну складову.

1. Освітня

Основні напрямки і завдання розвитку:

1.Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 15 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

3.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.

4.Демократизація освітнього процесу.

5.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.

6.Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.

7.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.

8.Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

9.Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

І Проєкт «Управління закладом»

Мета проєкту:

Ø Створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу.

Ø здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу;

Ø організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контролю-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог. 2020-2021 Адміністрація
2 Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, на основірезультатів якого – прогнозувати тенденцій інноваційного розвитку школи 2020-2024 Адміністрація
3 Заохочувати педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідноекспериментальної та інноваційної діяльності 2020-2024 Адміністрація
4 Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників 2020-2024 Адміністрація
5 Проводити круглі столи, семінари, методичні ради 2020-2024 Адміністрація
6 Співпрацювати з соціальними та психологічними службами 2020-2024 Заст.директора з вих. роботи
7 Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації екскурсій, поїздок 2020-2024 Вчителі
8 Продовжувати співпрацю з ЗДО. 2020-2024 Адміністрація

Очікувані результати:

1. Ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу

2. Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу

3. Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень

педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

4. Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

5. Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації

ІI. ПРОЄКТ «ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ»

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

-атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (стаття 50);

-сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51);

-створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога (стаття 59).

Мета: розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; забезпечити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

№ з/п Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Виконавець
1. Створити інформаційний Банк інноваційних педагогічних технологій 2020-2025 Голови ШМО
2. Проводити навчальні семінари, круглі столи, майстер - класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, інтегровані дні, методичні декади, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії 2020-2025 Адміністрація
3. Проводити моніторинги: -якості знань учнів -рівня методичного удосконалення -умов збереження психо-фізіологічного здоров’я -використання Інтернет-ресурсів 2020-2025 Адміністрація
4. Створити умови для формування професійних компетентностей педагога: інтелектуальна компетентність (наукові знання); психологічна компетентність; управлінська компетентність (базові вміння); мотиваційна компетентність; проєктна компетентність; методична компетентність 2020-2025 Адміністрація
5. Оснащити бібліотеку науково – методичною літературою 2020-2025 Педагогічний колектив Бібліотекар
6. Оснащити навчальні кабінети комп’ютерною технікою 2020-2025 Адміністрація
7. Реалізувати нові підходи щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу. 2020-2025 Адміністрація
8. Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів шляхом атестації та сертифікації 2020-2025 Адміністрація
9. Клопотати про нагородження кращих працівників школи з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат 2020-2025 Адміністрація

Очікувані результати:

-підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;

-ріст педагогічної майстерності учителів;

-підвищення методичної культури.

ІІІ. ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

Мета проєкту: визначити чітку систему організаційно-педагогічних та науковопрактичних заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей педагогічним колективом школи.

№ з/п Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Виконавець
1. Проводити комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, цілеспрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньоестетична, соціальна, моторна) 2020-2025 Педагогічний колектив, психолог
Здійснювати науково-методичну підготовку педагогічних кадрів з питань розробки та удосконалення інструментарію навчання і виховання обдарованих дітей (форм, методів, засобів пошуку) 2020-2025 Адміністрація
3. Проводити: -І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; -шкільні олімпіади серед учнів 2-4 класів з української мови, математики, англійської мови, природознавства та інших предметів; -виховні заходи стимулюючого і розвиваючого змісту 2020-2025 Педагогічний колектив
4. Запровадити: -систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації); -систему психологічних тренінгів для обдарованих дітей щодо зняття психологічної напруженості; -систематичне оновлення Банку даних обдарованих дітей; -співпрацю батьків та педагогів школи (анкетування батьків, індивідуальне та групове консультування); -систему роботи з медичної підтримки (обстеження фізіологічного розвитку, стану психічного здоров’я, консультування з питань здоров’язбережувального потенціалу); -систему моніторингу розвитку обдарованої дитини (медико-фізіологічний, соціальний, психологічний, педагогічний); -моніторинг досягнень і успіхів 2020-2025 Адміністрація Педагогічний колектив Психолог Соціальний педагог Медичний працівник
5. Залучати до участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях, командних турнірах 2020-2025 Педагогічний колектив
6. Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю, через різні форми методичної роботи 2020-2025 Адміністрація
7. Інформувати всіх учасників освітнього процесу про хід та результативність участі учнів школи у різноманітних заходах 2020-2025 Адміністрація
8. Поповнювати бібліотечні фонди школи сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) для роботи з обдарованою молоддю; 2020-2025 Адміністрація Педагогічний колектив Бібліотекар
9. Упроваджувати особистісноорієнтовані технології спрямовані на розвиток учнів 2020-2025 Педагогічний колектив
10 Продовжити роботу гуртків, факультативів 2020-2025 Адміністрація
11 Організовувати виставки творчих робіт учнів школи 2020-2025 Педагогічний колектив
12 Нагороджувати кращих учнів школи у номінаціях: «Учень року», «Учениця року», «Спортсмен року», «Спортивне відкриття року», «Мистецьке відкриття року», «Мистецьке обдарування року» 2020-2025 Адміністрація
13 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті 2020-2025 Відповідальний за сайт

Очікувані результати:

-всебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей;-підвищення якості знань учнів.

ІV. ПРОЄКТ «СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. STEM - ОСВІТА В ШКОЛІ»

Мета проєкту: підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері, стимулювання зацікавленості в дослідницькій діяльності та активному залученню учнів до участі в конкурсах, проєктах з метою популяризації STEM -професій.

№ з/п Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Виконавець
1. Опрацювати нормативну базу по запровадженню STEM - освіти в школі 2020-2025 Адміністрація Педагогічний колектив
2. Вивчати досвід роботи по запровадженню STEM - освіти (курси, вебінари, тренінги, майстер-класи, он-лайн платформи) 2020-2025 Адміністрація Педагогічний колектив
3. Модернізувати в школі локальну мережу 2020-2025 Адміністрація
4. Забезпечити доступ до високошвидкісного Інтернету 2020-2025 Адміністрація
5. Долучатися до створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні 2020-2025 Педагогічний колектив
6. Організовувати в 1-2 класах STEM - виставки «LEGO– винахідник» 2020-2025 Педагогічний колектив

Очікувані результати:

-покращення якості знань з предметів природничо-математичного циклу;

-розвиток критичного мислення;

-отримання досвіду в роботі над проєктами;

-впровадити сучасні методи та методики навчання;

-надати інструменти для рівного доступу до якісної освіти.

V. ПРОЄКТ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

Мета проєкту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

№ з/п Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Виконавець
1. Організувати доступ учнів школи та педагогічних працівників до інтернет ресурсів 2020-2025 Адміністрація
2. Організувати колективні заняття та колективні перегляди з використанням сучасних медіаматеріалів 2020-2025 Педагогічний колектив
3. Вести електронний каталог напрацювань педагогічного колективу 2020-2025 Голови М/О, Книш С.Д.
4. Створити умови для навчання працівників школи нових комп’ютерних технологій 2020-2025 Адміністрація
5. Удосконалювати шкільний сайт і роботу з ним 2020-2025 Учителі інформатики
6. Впроваджувати дистанційну освіту 2020-2025 Адміністрація Педагогічний колектив
7. Інформатизувати бібліотечну діяльність 2020-2025 Бібліотекар
8. Оснащувати предметні кабінети інтерактивним устаткуванням 2020-2025 Адміністрація

Очікувані результати:

-створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;

-об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;

-створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

-оновлення наповнюваності шкільного сайту;

-практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

VІ. ПРОЄКТ «ІННОВАЦІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

№ з/п Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Виконавець
1. Запроваджувати інновації в управлінні школою 2020-2025 Адміністрація
2. Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату 2020-2025 Адміністрація
3. Участь школи у Програмі нової української школи. Створення творчої групи «Інновації у новій українській школі» 2020-2025 Адміністрація
4. Опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми. Здійснити інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомити педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами) 2020-2025 Творча група «Інновації у новій українській школі»
5. Вивчати педагогічний досвід учителів школи, України 2020-2025 ШМО Творча група «Інновації у новій українській школі»
6. Розробити рекомендації щодо впровадження інновацій до практики роботи школи: – рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції; – надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку. 2020-2025 Заступник з НВР Творча група «Інновації у новій українській школі»
7. Освоювати нові педагогічні ідеї шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності: – засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо; – творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях; – участь у науково-практичних конференціях; – узагальнення власного досвіду й досвіду своїх 2020-2025 Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»
колег; – розміщення власних розробок уроків та виховних заходів на освітніх платформах; – сертифікація педагогічних працівників; – самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.
8. Узагальнювати досвід роботи членів творчої групи (розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій) 2020-2025 Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»
9. Координувати супровід окремих інноваційних проєктів 2020-2025 Адміністрація школи
10 Моніторинг якості інноваційної діяльності 2020-2025 Адміністрація школи

Очікувані результати:

-узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;

-відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

-ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління

(науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

-запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;

-створити у педагогічному колективі школи власну модель інноваційного розвитку.

Виховний аспект

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

1.Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

3.Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.

5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

6.Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації

1.Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики

2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення

соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій;

3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.

4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.

5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі в справах учнівського колективу;

7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

– має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

– є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомленнявзаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

– уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

– уміє критично мислити;

– здатний до самоосвіти і саморозвитку;

– відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

– уміє опрацювати різноманітну інформацію.

Очікувані результати

Педагоги, як учасники дидактичної підсистеми, сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти.

Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» в школі сприяє:

розкриттю та розвитку здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками; удосконаленню мотиваційного середовища дитини;

широке застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.

особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг; підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження сертифікації;

Проект “Громадянське виховання у школі”

Мета проекту: Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

№з/ п Шляхи реалізації Термін реалізації Виконавці
1. Проводити цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави: „Конституція України – основний Закон нашої держави"; „Держава і людина", „Громадянином бути зобов'язані " 2020-2025 Класні керівники
2. Поновлювати кутки національної символіки у класних кімнатах 2020-2025 Класні керівники
3. Продовжити роботу органів учнівського самоврядування в школі. Забезпечити участь УП у роботі районного та міського учнівських парламентів 2020-2025 УП, педагог організатор
4. 3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення свої національної єдності, утвердження національної гідності проводити виховні години на патріотичну тематику 2020-2025 Заст. З ВР, класні керівники
5. Проводити зустріч учнівської молоді з воїнами АТО та учасниками нац. - визвольних рухів; 2020-2025 Заст. З ВР, класні керівники
6. Провести: - екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями; - екскурсії у музеї міста; - зустрічі з поетами та письменниками рідного краю; 2020-2025 Класні керівники
7. Відзначати свята національного календаря: до Днів «української писемності», «рідної мови»; «міжнародного дня толерантності»; «пам'яті жертв голодомору»; «збройних сил України»; «пам'яті героїв Крут»; «Злуки» та пам`яті « Революції Гідності». 2020-2025 Заст. З ВР, класні керівники, УП
8. Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, уроки, випускати стіннівки 2020-2025 Заст. З ВР, класні керівники, УП
9. Проводити: -конкурси малюнків, стіннівок; -конкурси тематичних композицій; -фестивалі української пісні; -фестиваль колядок; -конкурс гаївок. 2020-2025 Заст. З ВР, класні керівники, УП
10. Взяти участь у районних конкурсах «Славетні імена України – 2020-2025», «Сурми звитяги» 2020-2025 Учні 9-11 класів.

Очікувані результати:

-сформована національна свідомість у школярів, розуміння належності до рідної землі, народу;

-визнання дітьми духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини;

-почуття патріотизму, відданості в служінні Вітчизні;

-сформована соціально активна особистість на основі таких соціальних умінь як готовність взяти на себе відповідальність, здатність до співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей;

Проєкт «Заклад освіти – толерантне середовище

СТОП БУЛІНГ» на 2020-2025 роки

Мета проєкту: Координування зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед учнів школи; Організація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень; Продовження роботи психологічної служби: головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі школярам та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

№ з/п Шляхи реалізації Термін реалізації Відповідальний
1 Створити базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах 2020 Психолог школи .
2. Діагностувати рівень напруги, тривожності в учнівських колективах: –проводити спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – анкетувати учасників освітнього процесу; –провести психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; –провести соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; – визначення рівня тривоги та депресії учнів. 2020-2025 Класні керівники, практичний психолог школи .
3 Обговорити питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах Вересень 2020 Директор школи .
4 Провести засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » 2020 Заступник директора з ВР
5 Розробити пам’ятку «Маркери булінгу» 2020 Заступник
директора з ВР
6 Скласти план порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?» 2019-2020 Психолог школи
7 Контролювати стан попередження випадків булінгу 2020-2025 Директор школи
8 Провести круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» 2021 Психолог школи
9 Створити морально безпечний освітній простір, сформувати позитивний мікроклімат та толерантну міжособистісну взаємодію в ході годин спілкування, тренінгових занять 2020-2025 Класні керівники
10 Переглянути кінострічки відповідної спрямованості 2020-2025 Учитель інформатики
11 Відпрацювати теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 2020-2025 Класні керівники, учителі літератури, історії
12 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 10-14 грудня Класні керівники , учитель правознавства, практичний психолог школи
13 Залучити учнів до участі в проєкті «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг» 2020-2022 Педагогорганізатор, УП
14 Випуск Листівок, колажів, бюлетенів антибулінгового спрямування 2019-2024 Педагогорганізатор, УП
15 Провести діагностику стану психологічного клімату класів 2020 Психолог школи
16 Надавати консультації учасникам освітнього процесу 2020-2025 Психолог школи
17 Проводити тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 2020 Класні керівники та класоводи
18 Провести тренінг для батьків «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті?» 2021 Психолог школи Вчитель інформатики

Очікувані результати:

· створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;

· допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів; · навченість дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);

· створення безпечного толерантного середовища;

Проєкт “Екологічне виховання учнівської молоді”

Мета проєкту: формування екологічної культури учнів на базі екологічних знань, навичок безпечної поведінки в природному та техногенному середовищі, формування ціннісного ставлення до природи, до навколишнього середовища, дбайливого ставлення до природних ресурсів Львівщини, України, планети в цілому.

№з/ п Шляхи реалізації Термін реалізації Виконавці
1. Включити в річні плани роботи школи, виховні плани класних керівників та плани роботи батьківських зборів і лекторіїв питання про екологічну освіту та виховання екологічної культури підростаючого покоління. 2020-2025 Заст.з ВР, класні керівники, вчителі біології, географії.
2. Організувати в школі систематичне проведення з учнями масових еколого-натуралістичних заходів: конкурсів, вікторин, КВК, лекцій, бесід, зустрічей за круглим столом з працівниками держуправлінь екології та природних ресурсів, виготовлення тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів на екологічну, природоохоронну тематику. 2020-2025 Класні керівники, вчителі біології, географії, хімії
3. Проводити щорічно навесні акцію “Посади дерево життя ”, приурочену Всеукраїнському Дню довкілля, а також спрямовану на відновлення зелених насаджень. 2020-2025 УП, класні керівники, педагог організатор.
4. Організувати шкільні конкурси дитячих малюнків “Природа очима дітей ”, „Мій рідний край ” присвячені Дню охорони навколишнього середовища. 2020-2025 Вчитель малювання
5. Залучати учнів до участі у Всеукраїнських науково освітніх заходах: -конкурсі “М рідний край — моя земля ”; -конкурсі “Парки — легені міст і сіл ”; “День довкілля ”, акції “День землі ”; інтерактивному природничому конкурсі „Колосок; -тижні біології і екології; 2020-2025 Заст.з ВР, класні керівники, вчителі біології, географії.
6. Залучати до участі в роботі семінарів, і методоб’є вчителів природничого циклу. В рамках співпр Українським товариством охорони птахів та ЛОДЕ брати участь Всеукраїнській природоохоронній “Птах року ”. д2020-2025 а Н а Вчителі біології, географії, хімії
7. Поновлювати існуючі та виготовляти нові тематичні стенди, фотомонтажі, альбоми н екологічну тематику. 2020-2025 Вчителі біології, географії, хімії
8. Продовжити роботу над проектами “ Батарейки здайтесь “ та “ корок життя” 2020-2025 Заст.з ВР, класні керівники.
9. Організувати та провести екскурсії по історичних місцях Львова, Львівщини та України 2020-2025 Заст.з ВР, класні керівники.

Очікувані результати:

- формування соціальних компетентностей;

- поступова зміна поглядів на побут і навколишнє середовище;

- підвищення інтересу до екологічних проблем;

- сформована модель поведінки у конкретних життєвих ситуаціях;

- набуті екологічні знання і навики будуть формувати досвід і вміння приймати рішення, усвідомлюючи їхні наслідки для довкілля і людства загалом.

Психолого-педагогічний аспект

Мета: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

• індивідуальних особливостей;

• здібностей;

• умінь та навичок.

Основні завдання:

1. Створення:

– ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

– умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

– умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:

• стійкої мотивації до здобуття освіти;

• високої духовної культури;

• моральних переконань;

• трудового виховання учнів.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

• діагностики особистісного розвитку;

• ціннісних орієнтацій; • соціального статусу;

• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

Шляхи реалізації:

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

• здібностей;

• схильностей;

• потреб;

• відстеження динаміки з розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських консультацій.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.

4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

Проєкт «Успішна адаптація першокласників до навчального процесу»

Мета проєкту: створення сприятливого розвивального середовища в період адаптації першокласників.

Формування в першокласників характеристик психологічно здорової особистості:

- прийняття себе, своїх позитивних якостей і недоліків;

- пізнання власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей;

- прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини; - добре розвинутої рефлексії, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;

- стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

Шляхи реалізації Термін реалізації Виконавці
1 Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямовану на визначення шкільної готовності дитини. 2020-2025 Шкільний психолог
2 Проводити моніторингову діяльність: відстеження рівня мотивації до навчання; спостереження за рівнем тривожності, рівнем згуртованості класного колективу 2020-2025 Шкільний психолог Класні керівники 1-4 класів
3 Провести уроки-тренінги по згуртованості 2020-2025 Шкільний психолог
4 Залучити всіх дітей класу до тематичних тренінгових завдань 2020-2025 Класні керівники 1-4 класів
5 Надавати групові консультації вчителям перших класів та батькам учнів 2020-2025 Шкільний психолог
6 Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямованої на виявлення групи школярів, що зазнають труднощі в шкільному навчанні, спілкуванні з педагогами і однолітками. 2020-2025 Шкільний психолог Соціальний педагог
7 Організувати надання педагогічної допомоги дітям, що мають труднощі в навчанні і в поведінці, з урахуванням даних психодіагностики. 2020-2025 Шкільний психолог
8 Організувати групову розвиваючу роботу з дітьми, що спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічної адаптації в новій системі взаємин. 2020-2025 Шкільний психолог
9 Проводити консультативну і просвітницьку роботи з батьками першокласників, спрямовані на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, методикою спілкування і допомоги учням. Шкільний психолог,соціа льний педагог, Класні кер. 1-4 класів
10 Формувати модель поведінки, соціальних і пізнавальних спонукань до навчання. 2020-2025 Шкільний психолог
12 Формувати психічні якості, що забезпечують успішну адаптацію першокласників. 2020-2025 Шкільний психолог
13 Проводити діагностики щодо рівня адаптації. 2020-2025 Шкільний психолог

Очікувані результати:

1) Налагоджування комфортних умов у навчальному колективі.

2) Успішна адаптація першокласників до навчальних умов.

3) Сформовані навички та уміння першокласників.

Проєкт «Ми обираємо життя»

Мета: сприяння усвідомленню учнями значення здорового способу життя без шкідливих звичок;

формування у підлітків загального уявлення про шкідливий вплив наркотичних речовин на організм людини;

пропагування необхідності заборони наркотиків і дотримання здорового способу життя, притягнення до відповідальності тих, хто залучає молодь до вживання та розповсюдження наркотичних речовин;

формування активної громадянської та життєвої позиції щодо здорового способу життя; привернення уваги учасників проєкту до вирішення проблеми в межах класу, навчального закладу, дому, вулиці тощо;

Шляхи реалізації Термі Виконавці
реалізації
1 Провести виховні години на тему «Азбука здорового способу життя» 2020-2025 Класні керівники
2 Провести тематичні уроки: «Це варто знати», « Наркотичні речовини». 2020-2025 Кл.керівники, мед.працівник, Заст.директора з ВР
3 Провести години спілкування на тему : «Наркотики та право» 2020-2025 Класні керівники
4 Провести дискусії на тему «Шкідливий вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання» 2020-2025 Класні керівники
5 Мультимедійна презентація на тему «Правда про алкоголь» 2020-2025 Класні керівники
6 Перегляд фільму «Реквієм за мрією» про вплив наркотичних речовин 2020 Класні керівники
7 Мультимедійна презентація «СНІД-чума XX ст» 2020-2025 Класні керівники
8 Провести бесіди про вплив шкідливих звичок на свідомість та поведінку людини 2020-2025 Шкільний психолог Соц. педагог
10 Провести дискусію «Особиста відповідальність про здоров`я» 2020-2025 Класні керівники
11 Зустріч з шкільним поліцейським 2020-2025 Заступний директора
12 Уроки на тему «Здоровий спосіб життя- це модно» 2020-2025 Класні керівники

Очікувані результати:

1) Сформовані навички здорового способу життя.

2) Розуміння шкідливого впливу наркотичних речовинна життя та здоров’я.

3) Сформованість активної громадської позиції підлітків.

4) Розуміння відповідальності за вживання та розповсюдження шкідливих речовин.

Проєкт: соціальна робота школи

Мета: Створення сприятливих соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів, надання комплексної соціальної допомоги.

Шляхи реалізації Термін реалізації Виконавець
1. Виявити учнів соціально незахищених категорій, а саме: - дітей-сиріт; - дітей, які позбавлені батьківського піклування; - дітейнапівсиріт; - дітей з неповних сімей; - дітей з багатодітних сімей; - дітей інвалідів; - дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; - дітей з малозабезпечених сімей; - дітей переселенців, біженців із зони АТО. Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей «групи ризику» 2020 - 2025 Соціальний педагог, класні керівники
2. Визначити рівень тривожності учнів, які потребують особливої уваги 2021 Соціальний педагог, практичний психолог
3. Визначати індивідуальний рівень толерантності учнів 1-4 класів 2020-2025 Соціальний педагог, практичний психолог
4. Проводити профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень 2020-2025 Соціальний педагог
5. Проводити зустрічі з працівниками ВБО "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ\СНІД" з проблеми попередження поширеності ВІЛ/СНІДу, наркоманії 2023 Соціальний педагог, практичний психолог,адміністраці я
6. Підготовити та провести просвітницькі лекції для педагогів: Толерантність – риса сучасної людини. Конфлікт. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій. Шляхи успішної адаптації учнів. Стилі педагогічного спілкування 2022-2023 Соціальний педагог, практичний психолог
7. Підготувати та провести просвітницькі лекції «Вплив родинного виховання на здоров’я дитини» 2023 Соціальний педагог, практичний психолог
8. Провести профілактичні заняття для учнів та батьків (бесіди, відеолекторії, тренінги) 2020-2025 Соціальний педагог, практичний психолог
9. Провести індивідуальні бесіди з учнями пільгових категорій «Проведення позаурочного часу, участь в роботі гуртків, факультативів» 2020-2025 Соціальний педагог, практичний психолог
10. Провести виховні години «Ми різні, і ми – рівні!» 2024 Соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники
11. Провести тренінги для саморозвитоку особистості підлітка 2020-2025 Соціальний педагог, практичний психолог
12. Залучати представників національної поліції для роз’яснення учням їх прав та обов’язків учням 2020-2025 Адміністрація
13. Провести анкетування спрямоване на виявлення в дітей схильності до девіантної поведінки 2020-2025 Соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники
19. Організувати «Школу лідерства» для старшокласників 2025 Соціальний педагог, практичний психолог
20. Організувати тренінги для батьків на соціальну тематику. 2025 Соціальний педагог, практичний психолог

Очікуваний результат:

1. Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем.

2. Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.

3. Формування у молоді моральних якостей.

4. Удосконалення системи взаємодії сім'ї та школи.

5. Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентність учнів, вчителів та батьків.

6. Створення системи допомоги у формуванні морального способу життя, попередження негативних проявів у дітей та підлітків.

5. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

Проєкт «Здорова дитина- здорова нація»

Мета:

- Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітньому процес

- Створення оздоровчого та безпечного шкільного середовища

- Спрямування виховної роботи та позаурочної роботи на пропедевтику захворювань, збереження життя та здоров’я, формування культури здоров`я.

Шляхи реалізації Термін Виконавці
1 Здійснювати систематичний моніторинг стану здоров’я учнів , що дає змогу визначити тенденції захворювань. 2020-2025 Медсестра
2 Створити оздоровче та безпечне шкільне середовища, де реалізовується : - виконання санітарно-гігієнічних норм (освітлення, зручні парти); -організація якісного харчування; 2020-2025 директор
3 Спрямувати виховну роботу на пропедевтику захворювань, збереження життя та здоров’я 2020-2025 Заст.директо ра з ВР
4 Здійснювати психолого-соціальну підтримку особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах, під час освітнього процесу 2020-2025 Практичний психолог,соц. педагог
5 Створити психологічний комфорт в школіяк для учнів, так і педколективу 2020-2025 Практичний психолог,
6 Створити бібліотеку збірників наробок педагогів для організації просвітницько – виховної роботи з учнями 2020-2025 Бібліотекар
та батьками, яка спрямована на формування цінності здоров’я та здорового образу життя.
7 Проводити педагогічні ради, нарад, загальношкільні батьківські збори 2020-2025 Адміністрація
8 Проводити індивідуальні, групові, медико – психологічні консультацій з проблем здоров’я. 2020-2025 Практичний психолог,мед сестра
9 Забезпечити контроль за порядком, якістю та дотриманням норм харчування дітей в школі. 2020-2025 Заст.директо ра з ВР
10 Впроваджувати здоров’язберігаючі технології в освітній процес: - посилити всі види активності на уроках; -створити позитивну емоційну та доброзичливу атмосферу під час перебування дитини у школі; - розподілити розумові навантаження з урахуванням вікових, фізіологічних та психологічних особливостей учнів. 2020-2025 Педколектив
11 Продовжити курс «Здорова постава на уроках фізкультури в 1-5 класах. 2020-2025 Вч.фізкультур и,вч.1-4кл.
12 Впроваджувати в освітній процес елементи технологій, спрямованих на зміцнення здоров`я учнів , формування культури здоров`я 2020-2025 Педколектив
13 Забезпечувати належну організацію відпочинку та оздоровлення учнів. Організовувати роботу літнього пришкільного табору 2020-2025 Заст.директо ра з ВР, вчителі 1-4кл.
14 Залучати учнів до занять спортом у спортивних секціях та гуртках у позаурочний час 2020-2025 Вч.фізкульту ри

Очікувані результати

1.Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів, вчителів .

2.Підвищення функціональних можливостей школярів, що вплинути на у поліпшення стану опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, а також у позитивній динаміці емоційного стану.

3.Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я.

4.Збільшення обсягу рухової активності учнів, вчителів відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні.

Проєкт « Безпечне середовище»

Мета:

- створення безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу ;

- навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

Шляхи реалізації термін Виконавці
1 Проводити з учнями інструктажів з безпеки життєдіяльності 2020-2025 Педколектив
2 Проводити інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, вступного інструктажу з новопризначеними працівниками: 2020-2025 Директор
3 Організувати та проводити обов’язкововий плановий медогляд працівників та учнів 2020-2025 Директор, медсестра
4 Організувати безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режим 2020-2025 Директор, завкабінетами
5 Проводити профілактичні заходи з попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу 2020-2025 Класні керівники
6 Проводити спеціальні лекції, батьківські збори, конференції, семінари, тренінги, круглі столи, спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками 2020-2025 Адміністрація
7 Щорічно проводити Тижні безпеки життєдіяльності та День Цивільного Захисту 2020-2025 Адміністрація
8 Залучати батьків та громаду до інформаційнопросвітницького забезпечення щодо безпечного, комфортного середовища усіх учасників освітнього процесу 2020-2025 Адміністрація
9 Висвітлювати заходи щодо створення безпечного, комфортного середовища на веб-сайті школи. 2020-2025 Відповідальна за сайт

Очікувані результати:

- Забезпечення безпечного освітнього середовища

Кiлькiсть переглядiв: 357

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.